Algemene voorwaarden
De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.afck.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1
Defenities
In deze voorwaarden worden de volgende de nities gebruikt: AFCK dtp&design: AFCK dtp&design, handelend onder de naam AFCK dtp&design, Kamer van Koop- handelnummer 33237199; Management van AFCK dtp&design: directie; Leverancier: Bedrijven waar AFCK dtp&design diensten, producten e.d. inkoopt en/of waar AFCK dtp&design mee samenwerkt; Aanbieding; inhoud offerte plus algemene voorwaarden; Partijen: AFCK dtp&design en de Leverancier; Inkooporder: Document dat door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Afdeling Traffic of het management van AFCK dtp&design is ondertekend en waarmee een inkooporder wordt bevestigd; Afdeling Traffic: Traffic managers en Traffic medewerkers van AFCK dtp&design; Producten: Producten en diensten die de Leverancier aan AFCK dtp&design levert.

Artikel 2
Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door AFCK dtp&design gedane en geplaatste offerteaanvragen en orders voor levering van Producten. Indien en voor zover de algemene voorwaarden van leverancier strijdig zijn met die van AFCK dtp&design, prevaleren de algemene voorwaarden van AFCK dtp&design.

Artikel 3
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen worden geacht bindend te zijn, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dat een vrijblijvende aanbieding wordt gedaan. Opdrachten die zijn gebaseerd op een vrijblijvende aanbieding zijn bindend, tenzij de Leverancier onverwijld nadat de schriftelijke opdracht is verleend, deze schriftelijk afwijst. Bij de prijs voor drukwerkopdracht is, tenzij de Leverancier dit nadrukkelijk uitsluit, het volgende inbegrepen: vooraf aan druk een controle middels een kleur- of PDF-proef. Indien deze controle door de Leverancier wordt uitgevoerd en er onvolkomenheden in het eindproduct worden geconstateerd, eventueel vanwege fouten in het door AFCK dtp&design aangeleverde bestand, zijn de kosten voor herproductie voor rekening Leverancier. Indien er voor de (kleur) proeven kosten worden gerekend, dient u deze op te nemen in uw offerte. Onderlevering wordt niet geaccepteerd. Vooraf aan levering dienen 10 modellen ter goedkeuring te zijn overlegd aan AFCK dtp&design. Deze 10 modellen komen bovenop het aantal dat is genoemd in de Inkooporder en zijn bij de prijs van Leverancier inbegrepen.

Artikel 4
Inkooporder
Een Inkooporder bindt AFCK dtp&design uitsluitend indien de Inkooporder door een ver- tegenwoordiger van de Afdeling Traffic of het Management van AFCK dtp&design is onder-tekend. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van AFCK dtp&design binden AFCK dtp&design niet, tenzij deze door een vertegenwoordiger van de afdeling Traffic of het management van AFCK dtp&design onverwijld schriftelijk zijn bevestigd. Aangeleverde bestanden zijn en blijven eigendom van AFCK dtp&design. Herproductie of productie rechtstreeks via de klant van AFCK dtp&design, is zonder schriftelijke goedkeuring van AFCK dtp&design niet toegestaan. Eventueel door Leverancier vervaardigde stansmessen worden eigendom van AFCK dtp&design en Leverancier levert deze onverwijld aan AFCK dtp&design indien hierom wordt verzocht door AFCK dtp&design.

Artikel 5
Prijzen
De prijzen die genoemd zijn in de Inkooporder zijn vast en inclusief alle kosten en hef ngen in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier.

Artikel 6
Verpakkingen
De Leverancier is verplicht om de te leveren Producten voor zijn eigen risico en kosten deugdelijk te verpakken. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het onjuist en/of onvoldoende verpakken. Op de verpakking dient vermeld te staan aantal en inhoud, echter niet middels stickers met uitingen van de Leverancier en niet voorzien van een pakbon van de Leverancier in de leve- ring. Naam en/of logo van de Leverancier mag niet op of in de verpakking ver- meld staan. De te leveren Producten zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.

Artikel 7
Leveringstermijn
Leveringen vinden plaats op de plaats en tijd die genoemd zijn in de Inkooporder. Overeengekomen leveringstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn is de Leverancier in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De Leverancier is verplicht AFCK dtp&design schriftelijk te informeren over een (dreigende) vertraging. Het voldoen aan deze informatieplicht laat de consequenties van de vertraging op grond van deze algemene inkoopvoorwaarden en/of op grond van enige wettelijke bepaling onverlet.

Artikel 8
Acceptatie en afwijzing
AFCK dtp&design zal de geleverde Producten binnen een redelijke termijn na levering door middel van een testprocedure accepteren. AFCK dtp&design zal de Leverancier schriftelijk informeren in het geval de Producten worden afgekeurd.

Artikel 9
Kwaliteit
Medewerkers van AFCK dtp&design en/of de klanten van AFCK dtp&design hebben het recht om op het terrein van de Leverancier de toepassing van het kwaliteitssysteem door de Leverancier te auditeren. De Leverancier zal zonder kosten de bovengenoemde personen van de benodigde ondersteuning voorzien om tot een deugdelijke controle te kunnen komen. De Leverancier zal toegang verschaffen tot alle ruimtes op het terrein van de Leverancier waar werk plaatsvindt dat voortvloeit of verband houdt met de Inkooporder. Indien de bovengenoemde medewerkers constateren dat niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, zal de Leverancier worden geïnformeerd. De Leverancier zal vervolgens maatregelen nemen teneinde aan de kwaliteitseisen te voldoen, zonder kosten voor AFCK dtp&design en zonder enige consequentie voor de levertijd zoals die is aangegeven in de Inkooporder.

Artikel 10
Betaling
Tenzij anders is overeengekomen in de Inkooporder, zal betaling plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en de acceptatie van de Producten door AFCK dtp&design. AFCK dtp&design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verschuldigde betalingen te verrekenen met alle vorderingen op de Leverancier uit welke hoofde dan ook. AFCK dtp&design is gerechtigd de betaling van de factuur van de betreffende order en andere orders die los staan van deze orders op te schorten indien de Leverancier te kort komt in de nakoming van zijn verplichtingen. Er zal worden betaald in de valuta die genoemd is in de Inkooporder. Betaling van de factuur door AFCK dtp&design houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in en/of betekent niet dat AFCK dtp&design het materiaal goedkeurt.

Artikel 11
Wijzigingen
De Leverancier is verplicht om AFCK dtp&design vooraf te informeren over elke verandering of wijziging in de samenstelling en eigenschappen van de door de Leverancier te leveren. Producten ten opzichte van hetgeen is overeengekomen in de Inkooporder. Indien de Leverancier zijn bovengenoemde informatieplicht niet nakomt of de genoemde verandering of wijziging niet acceptabel is voor AFCK dtp&design, is artikel 12 van toepassing en is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier. AFCK dtp&design is te allen tijde bevoegd om, in overleg met de Leverancier, de omvang, de samenstelling of eigenschappen van de te leveren Producten te wijzigen. Een dusdanige wijziging heeft geen gevolgen voor de prijs en levertijd. De prijs wordt aangepast naar rato. De stuksprijs blijft hetzelfde. Een verandering in een Inkooporder is alleen geldig indien schriftelijk gedaan, afgesproken en bevestigd door de afdeling Traffic of het Management van AFCK dtp&design.

Artikel 12
Tekortkoming
De Leverancier is zonder ingebrekestelling in verzuim: indien de Leverancier één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; indien er sprake is van een onderlevering van meer dan 1%; ingeval van faillissement of surseance van betaling van de Leverancier; wanneer AFCK dtp&design uit de omstandigheden moet a eiden dat de Leverancier zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal nakomen en de Leverancier binnen een door AFCK dtp&design schriftelijk te stellen redelijke termijn geen zekerheid geeft dat alsnog tijdig en behoorlijk zal worden nagekomen; ingeval de Leverancier (een van) de personeelsleden van AFCK dtp&design enig persoonlijk voordeel heeft verschaft of getracht heeft te verschaffen.

In hiervoor genoemde gevallen heeft AFCK dtp&design recht op schadevergoeding en/ of nakoming. Nakoming kan alleen gevorderd worden indien zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gevergd kan worden. Deze rechten gelden onverminderd AFCK dtp&design’s andere rechten in verband met de tekortkoming, waaronder het recht de Inkooporder eenzijdig zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle vorderingen die AFCK dtp&design in de hierboven omschreven gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn en voor verrekening met vorderingen van de Leverancier op AFCK dtp&design vatbaar zijn.

Artikel 13
Beëindiging
AFCK dtp&design heeft het recht de uitvoering van een Inkooporder geheel of gedeeltelijk op te schorten of om een Inkooporder geheel of gedeeltelijk te ontbinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. AFCK dtp&design heeft in dat geval geen andere verplichting dan de door de Leverancier gemaakte kosten te vergoeden. Deze vergoeding zal nimmer het bedrag van de betreffende Inkooporder overstijgen. Indien AFCK dtp&design en de Leverancier niet tot overeenstemming kunnen komen over de vergoeding dan zal een onafhankelijk deskundige de vergoeding vaststellen.

Artikel 14
Garantie
De Leverancier garandeert dat de Producten aan alle eisen voldoen. In het geval zich een gebrek voordoet binnen 18 maanden na acceptatie door AFCK dtp&design, is de Leverancier verplicht om, ongeacht de oorzaak van het gebrek, de Producten binnen een door AFCK dtp&design te bepalen redelijke termijn te vervangen of te herstellen of, op voorwaarde dat er geen strijd is met de redelijkheid en de billijkheid, de Producten terug te nemen en onmiddellijk de betaling voor deze Producten te retourneren. Alle kosten die samenhangen met het vervullen van de garantie zijn voor rekening van de Leverancier als ook alle schade die ontstaat, tenzij de Leverancier kan bewijzen dat het gebrek is veroorzaakt door opzettelijk handelen of nalaten door AFCK dtp&design.

Artikel 15
Mogelijkheid van laatste inkoop
In het geval de Leverancier voornemens is te stoppen met de productie van de Producten zal de Leverancier AFCK dtp&design zes maanden voordat de Leverancier daad- werkelijk stopt schriftelijk inlichten. Gedurende deze zes maanden zal de Leverancier Inkooporders voor dergelijke producten accepteren tegen de gebruikelijke voorwaarden. De Leverancier zal gedurende vierentwintig maanden na levering van de laatste producten na de schriftelijke inlichting aan AFCK dtp&design onder- houd en service leveren voor de producten die vóór de genoemde zes maanden durende periode zijn besteld of geleverd.

Artikel 16
Intellectuele eigendom
AFCK dtp&design zal een kostenloze, exclusieve licentie verkrijgen ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten die op de Producten en/of hulpproducten rusten om dergelijke rechten te gebruiken of te doen gebruiken voor het doel waarvoor de Producten en/of hulpproducten zijn verworven. De Leverancier zal AFCK dtp&design vrijwaren tegen aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde Producten en/of hulpproducten rusten. Indien Producten en/of hulpproducten exclusief voor AFCK dtp&design zijn ontwikkeld zal de Leverancier de eigendomsrechten overdragen aan AFCK dtp&design.

Artikel 17
Aansprakelijkheid
De Leverancier is aansprakelijk voor alle door AFCK dtp&design en/of haar personeel en of derden geleden of nog te lijden schade die direct of indirect voortvloeit of verband houdt met de uitkomst of de uitvoering van de Inkooporder. De Leverancier vrijwaart AFCK dtp&design en zal AFCK dtp&design volledig schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken.

Artikel 18
Verzekering
De Leverancier verplicht zich terzake van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid bij een gerenommeerde verzekeraar afdoende te verzekeren en daarvan op eerste verzoek van AFCK dtp&design bewijs te overleggen, alsmede desgewenst bewijs te overleggen dat de verzekeringspremies door hem zijn betaald.

Artikel 19
Exportvergunningen
De Leverancier is verplicht om tijdig alle benodigde exportvergunningen te verkrijgen voorgeschreven door het land van herkomst en/of andere relevante landen. AFCK dtp&design zal de Leverancier alle informatie verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is om de exportvergunning te verkrijgen.

Artikel 20
Compensatie
Op verzoek van AFCK dtp&design, zal de Leverancier de noodzakelijke assistentie verlenen om ervoor zorg te dragen dat de Inkooporder in aanmerking komt en gewaardeerd wordt door de relevante autoriteit als onderdeel van compensatieverplichtingen vanaf de datum dat de Inkooporder is ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de afdeling inkoop van AFCK dtp&design.

Artikel 21
Eigendomsvoorbehoud
Alle modellen, mallen, stansmessen, tekeningen en andere hulpzaken die AFCK dtp&design ofwel ter beschikking heeft gesteld, ofwel door Leverancier zijn ingekocht ofwel door Leverancier speciaal zijn gemaakt om de Inkooporder uit te kunnen voeren, zullen eigendom van AFCK dtp&design blijven respectievelijk op moment van aankoop dan wel fabricage worden. De Leverancier is verplicht deze hulpzaken duidelijk te merken als eigendom van AFCK dtp&design en is verplicht deze hulpzaken te verzekeren en indien AFCK dtp&design dat wenst kosteloos aan AFCK dtp&design te zenden binnen 3 werkdagen.

Artikel 22
Geheimhouding
De Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van AFCK dtp&design die de Leverancier verneemt of. Alle informatie, als ook eventuele kopieën blijven eigendom van AFCK dtp&design en zullen aan AFCK dtp&design op eerste verzoek geretourneerd worden.

Artikel 23
Toepasselijk recht en regeling van geschillen
Alle door AFCK dtp&design gedane en geplaatste offerteaanvragen en Inkooporders voor levering van Producten zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van ‘United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten. Alle geschillen tussen AFCK dtp&design en de Leverancier voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of voort- vloeiende uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem. Dit laat onverlet de bevoegdheid van AFCK dtp&design om te kiezen voor de wettelijke competente rechter of te kiezen voor oplossing van het geschil door middel van arbitrage.

Artikel 24
Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of vernietig- baar is op grond van het toepasselijke recht, zullen AFCK dtp&design en de Leverancier met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen, welke zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. Overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden blijven onverkort van kracht.

AFCK dtp&design zes maanden voordat de Leverancier daad- werkelijk stopt schriftelijk inlichten. Gedurende deze zes maanden zal de Leverancier Inkooporders voor dergelijke producten accepteren tegen de gebruikelijke voorwaarden. De Leverancier zal gedurende vierentwintig maanden na levering van de laatste producten na de schriftelijke inlichting aan AFCK dtp&design onder- houd en service leveren voor de producten die vóór de genoemde zes maanden durende periode zijn besteld of geleverd.

Oops...
Slider with alias afck voorwaarden not found.